Postapki i_proceduri Gradezni dozvoli 

Ниво на корисникот: / 0
НајлошоНајдобро 

Актуелно - Актуелности

 

budzet a 

Согласно член 2 точка 8 од Законот за буџети, буџетот на општината претставува годишен план на вкупните приходи и други приливи и одобрени средства и се состои oд основен буџет, буџет на дотации, буџет на донации, буџет на самофинансирачки активности и буџет на заеми и кредити.
Буџетот на Општина Делчево се состои од општ, посебен и развоен дел.

Општиот дел, содржи биланс на приходи и расходи, функционална класификација на расходи, биланс на тековно оперативни приходи и расходи и биланс на капитални приходи и расходи. Согласно дополнувањето на Законот за финансирање на ЕЛС Сл.весник 209 од 15.11.2018 година, има ограничување во однос на планирањето на приходите за наредната година, кои се планираат со пораст од најмногу 10% од просечно остварените приходи од претходните три години, според податоците од трезорската евиденција. Оваа година има повторно измена на Законот за финансирање на ЕЛС Сл.весник 244/19, каде се овозможува планирање на приходите со пораст од најмногу 30% од остварените приходи од последните три години.

Просечно остварените приходи се пресметуваат од сопствените приходи, односно од сл.видови на приходи:,даночни, неданочни, капитални приходи и трансфери без дотација од данокот на доданеа вредност. Овој износ може да се зголемува кога општината има документ односно Договор, со кој се утврдува трансфер на средства од државната институција.

Рамката за планирање на буџетот е 87.005.522 денари. Овој износ е зголемен со договори од АФПЗРР во износ од 23.876.115 ден. (17.688.889ден. и 6.187.226 ден.)

Планирани извори на приходи во буџетот за 2020 година и приливи од кои ќе се финансираат расходите и одливите на Буџетот на општина Делчево се:

 

1.Даночни приходи
2.Неданочни приходи
3.Капитални приходи
4.Трансфери и донации и
5.Кредити и заеми 

Даночни приходи

35.903.000

11%

Неданочни приходи

16.702.000

5%

Капитални приходи

4.355.000

1%

Приходи од дотации

159.346.000

47%

Приходи од трансфери

70.288.000

21%

Приходи од донации

18.148.000

5%

Приходи од кредити

32.253.000

10%

ВКУПНО:

336.995.000

100%

budzet b

 1. Даночни приходи: 

Даночните приходи кои се планирани во износ од 35.903.000 денари се:

 

Данок од доход

2.300.000

6%

Даноци од имот

12.802.000

36%

Даноци од специфични услуги

20.211.000

56%

Такси за користење или дозволи за вршење на дејност

590.000

2%

Вкупно:

35.903.000

100%

budzet c

 Кај структурата  на даночните приходи може да се забележи дека најголемо учество имаат приходите остварени од даноците од специфични услуги ( во нив влегуваат комунална такса за истакната фирма, комунална такса за користење на улици со патнички, товарни моторни возила, надомест за уредување на градежно земјиште, комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување и др.), додека данокот на имот во вкупните даночни приходи учествува со 36%.

 

 1. Неданочни приходи

    Структурата на неданочните приходи за 2020 година во вкупниот буџет на Општина Делчевоизгледа вака:

 

Такси и надоместоци

11.517.000

69%

Административни такси и надоместоци кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината

 

600.000

 

3,6%

Други владини услуги (приходи од катастерски услуги)

35.000

0,2%

Други неданочни приходи

4.550.000

27,2%

Вкупно:

16.702.000

100%

budzet d 

 1. Трансфери и донации 

 Учеството на трансферите од други нивоа на власт и донациите во вкупниот буџет на Општината за 2020 година се застапени со износ од 247.782.000 денари или 73,5%.

  Капиталните приходи се планирани во износ од 4.355.000 денари и тоа: од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на државата во износ од 500.000 денари, приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата во износ од 1.500.000 ден. надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини во износ од 350.000 денари, надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти во износ од 2.000.000 денари. 

Планирани буџетски расходи на Општина Делчево

  Вкупните расходи на буџетот на Општината за 2020 година изнесуваат 336.995.000 денари. Буџетскиот дефицит е планиран на -   36.236.000 денари. Повисоките расходи се финансирани од други приливи, односно од пренесеното салдо од минати години и од домашно задолжување.Структурата на расходите во буџетот на општината се состои од тековно оперативни и капитални расходи.

Тековно- оперативни расходи 

Согласно законската регулатива општинскиот буџет се следи преку различните видови на расходи, односно тековно оперативните и капиталните расходи. Платите се неопходни за функционирање на општината и се планира да опфатат околу 48% од вкупно планираните расходи во вкупниот буџет, а заедно со надоместоците во кој износ се планирани и надоместоците за седниците на Советот на општината изнесуваат 49%. Средствата од тековната резерва се користат кога за одредени итни потреби на општината или буџетските корисници, не се обезбедени средства или не се обезбедени во доволен износ.

budzet e

 

Расходите се утврдени по одредени намени и видови согласно економската класификација на расходи.

 

40

Плати и надоместоци

164.757.000

41

Резерви и недефинирани расходи

80.000

42

Стоки и услуги

51.904.000

45

Каматни плаќања

170.000

46

Субвенции и трансфери

3.125.000

47

Социјални бенефиции

800.000

48

Капитални расходи

114.304.000

49

Отплата на главница

1.855.000

 

Вкупно :

336.995.000

budzet f

Во делот на расходите на стоки и услуги отпаѓаат 15%, каде што покрај обезбедувањето на редовното функционирање на општината се содржани и расходите за финансирање на комуналните услуги и дел од тековното одржување на основното и средното образование, библиотекарството и детската заштита.

Капитални расходи

Капиталните расходи во вкупниот буџет се планирани во износ од 114.304.000 ден., додека во основниот буџет се планирани во износ од 60.112.000 ден., и во најголем дел се однесуваат на изготвување на проекти за улици и патишта, изградба и реконструкција на улици и патишта и тоа како во урбаниот така и во руралниот дел на општината, планирани се и средства за изградба на капела, како и планирани средства за новиот пазар.

budzet g

 

Тековно-оперативните и капиталните расходи се дадени во посебниот дел од Буџетот на оштината распределени по соодветни програми и потпрограми.  Ако го анализираме основниот буџет ќе видиме дека тој е проектиран на износ од 110.881.000 денари. 
Планирани извори на приходи во основниот буџет на општина Делчево за 2020 година, се:

 

Даночни приходи

35.903.000

Неданочни приходи

5.335.000

Капитални приходи

4.355.000

Трансфери и донации

65.288.000

budzet h

budzet j

budzet k

 

Капиталните приходи се планирани во вкупен износ од 4.355.000 денари, и тоа: 

- од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на државата во износ од 500.000 денари,
- приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата во износ од 1.500.000  денари,
- надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини во износ од 350.000 денари,
- надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти во износ од 2.000.000 денари.

budzet l

Структурата на расходите во буџетот на општината се состои од тековно оперативни и капитални расходи.

budzet m

budzet n

 Капитални расходи

 Капиталните расходи во основниот буџет се планирани во износ од 60.112.000 денари, и во најголем дел се однесуваат на изготвување на проекти за улици и патишта, надомест за одземен имот, изградба и реконструкција на улици и патишта и тоа како во урбаниот така и во руралниот дел на општината, планирани се и средства за изградба на капела, како и средства за новиот пазар.

Капитални расходи во основниот буџет

 •  - Подготвување на проекти за улици и патишта-- 2.200.000
 • - Изградба на улици патишта и автопати-------     17.688.000
 • - Реконструкција на улици и патишта --------------18.567.000
 • - Изградба и реконструкција на
 • - пречистителни станици--------------------------------- 6.862.000
 • - Изградба на други објекти -------------------------     9.820.000
 • - надзор над изградбата   ---------------                       200.000
 • - купување на канцел. опрема          ---------------        80.000
 • -купување опрема за греење и клим.-----------------    50.000  
 • - купување на друга опрема   -------------                   395.000
 • -купување на информ. и видео опрема -------------   100.000
 • - компјутерски софтвер                       -------------       150.000
 • -надомест за одземен имот       --------------             4.000.000

                              ВКУПНО:           --------------    60.112.000

Тековно- оперативните и капиталните расходи се дадени во посебниот дел од Буџетот на Општината распределени по соодветни програми и потпрограми.

Share/Save/Bookmark

Коментирај

Коментари кои не се поврзани со текстот што е објавен, нема да се објавуваат.
Коментари кои содржат навредлива содржина по било која основа нема да се објавуваат.
Коментари кои содржат несоодветни зборови нема да се објавуваат.
Коментари кои се упатени на други коментари а се со содржина која не е поврзана со содржината на текстот на статијата нема да се објавуваат.


Последни актуелни информации

Објавено на 04 Март 2020, 15.15 од Д.Чапевски
-36------ Советниците на денешната редовна 36 Седница на Советот го усвоија Заклучокот за извршувањето на Буџетот за последниот квартал за 2019  кој изнесува 87,5%, односно од вкупно планираните приходи од...
Објавено на 04 Март 2020, 09.45 од Д.Чапевски
2020-03-04-08-47-01 Девет нови контејнери, денеска се поставија во најоддалеченото село во Општина Делчево, Разловци, со што за прв пат ова село добива садови за собирање комунален отпад. Локациите каде се поставени...
Објавено на 04 Март 2020, 09.15 од Д.Чапевски
2020-03-04-08-42-29 Општина Делчево е дел од заедничката Програма на Советот на Европа и ЕУ, РОМАКТЕД, што значи Програма за промовирање добро владеење и зајакнување на Ромите на локално ниво“. Програмата е наменета за...
Објавено на 02 Март 2020, 11.50 од Д.Чапевски
2020-03-02-10-54-56  Градоначалникот на Општина Делчево, Горан Трајковски, денеска во Владата на РСМ заедно со градоначалниците од 80 општини и градот Скопје, го потпиша Меморандумот за разбирање со општините за...
Објавено на 27 Февруари 2020, 14.02 од Д.Чапевски
2020-02-27-13-04-45 Согласно со насоките од Генералниот секретаријат од Владата на Република Северна Македонија, Општина Делчево ги известува сите вработени во Општина Делчево и локалните институции и претпријатија,...
Објавено на 27 Февруари 2020, 12.24 од Д.Чапевски
2020-02-27-11-39-38 Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014,42/2015,44/2015,193/2015,31/16,163/16 и 64/18), Градоначалникот на Општина Делчево го донесува...
Објавено на 26 Февруари 2020, 14.43 од Д.Чапевски
----36------- Врз основа на член 39 став 2 ичлен 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), како и член 25 став 2 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“...
Објавено на 25 Февруари 2020, 13.15 од Д.Чапевски
2020-02-25-12-16-56 Наставници од трите образовни институции од градот денеска присуствуваа на обуката за родова сензибилизација на наставниот кадар организирана од Општина Делчево и Комисијата за еднакви можности меѓу...
Објавено на 24 Февруари 2020, 11.42 од Д.Чапевски
2020-02-24-10-45-09 Кои се надлежностите на една опшптина, дали има екопатроли, каде ќе се наоѓа филтер- станицата за вода во Делчево и како изгледа еден работен ден на градоначалникот, беа само дел од прашањата што ги...
Објавено на 24 Февруари 2020, 08.35 од Д.Чапевски
2020-02-24-07-36-21 Согласно со Програмата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Делчево и работа на КЕМ за 2020 година, Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Делчево,...
Објавено на 23 Февруари 2020, 12.15 од Д.Чапевски
-76-    Планинари од Делчево, Берово и Пехчево, заедно со претставници од институции и здруженија на граѓани од Делчево и соседните општини учествуваа на планинарскиот марш на планината Голак...
Објавено на 21 Февруари 2020, 13.27 од Д.Чапевски
2020-02-21-12-29-33 Учениците и наставниците од ООУ „Ванчо Прке“ во соработка со Јавната локална библиотека „Илинден“ денеска го одбележаа Светскиот ден на мајчиниот јазик. По тој повод беше одржана  пригодна културна...
Објавено на 21 Февруари 2020, 09.32 од Д.Чапевски
2020-02-21-08-35-28  Екипи на ЈКП „Брегалница“ деновиве активно работат на расчистување на селските гробишта во селата Тработивиште и Разловци. Покрај редовните активности за редовно чистење и одржување на јавните...
Објавено на 20 Февруари 2020, 09.27 од Д.Чапевски
2020-02-20-08-29-26 Прв пат по повеќе од една деценија, набавени се нови садови за отпад во Општина Делчево. За подобрување на состојбата со управување на отпадот, Општина Делчево набави 23 контејнери вредни 371.000...
Објавено на 18 Февруари 2020, 13.39 од Д.Чапевски
2020-02-18-12-41-17 Единицата за управување со проектот „Водоснабдување на Делчево“ на својот шести состанок ги даде проекциите за реализација на инфраструктурниот дел од проектот. На состанокот главна тема беше...
Објавено на 18 Февруари 2020, 08.06 од Д.Чапевски
------76---- По повод 76-годишнината од Февруарскиот поход, Општина Делчево организира планинарски марш до планината Голак на ден 23.02.2020. За таа цел, Општина Делчево  ги повикува граѓаните, здруженијата,...
Објавено на 14 Февруари 2020, 12.00 од Д.Чапевски
2020-02-14-11-02-59  Интензивно се работи на изградбата на пристапните рампи на првиот пешачки мост на реката Брегалница. Согласно со проектот, пристапните рампи на пешачкиот мост се составени од пешачка рампа и скали...
Објавено на 13 Февруари 2020, 14.00 од Д.Чапевски
2020-02-13-13-05-55 Со изградба на кровната конструкција, денеска започна втората фаза од доизградбата на соборниот храм „Свети Кирил и Методиј“ во Делчево. Работите треба да завршат за два месеци, а средствата за...
Објавено на 12 Февруари 2020, 14.05 од Д.Чапевски
2020-02-12-13-06-50 Во рамките на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020 година,...
Објавено на 11 Февруари 2020, 11.52 од Д.Чапевски
2020-02-11-10-54-46 Во работна посета на Општина Делчево денеска престојува заменик- амбасадорот на Сојузна Република Германија во земјава, Ото Граф, при што беше остварена средба со градоначалникот Горан Трајковски....

Посетеност

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДенес732
mod_vvisit_counterВчера641
mod_vvisit_counterОваа недела732
mod_vvisit_counterПретходна недела4975
mod_vvisit_counterОвој месец14239
mod_vvisit_counterПретходен месец19903
mod_vvisit_counterВкупно3481096

Присутни online: 11
Ваша IP: 3.237.67.179
,
Денес: Ное 23, 2020